Τορομανίδης Χ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ: α’ εδ:18