Τορομανίδης Χ. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφ:α’ εδ:29