Ραμαδάνης Γ. Χαιρετισμός & Τορομανίδης Χ. Κήρυγμα Ευαγγελίου